Trobar:   Següent  Anterior
     

Norma

Notificació d'inici d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança municipal de tinença d'animals.

Fitxa
Butlletí Butlletí Oficial de Barcelona Nombre [ Solament per a usuaris ] de [ Solament per a usuaris ] 
Secció ADMINISTRACIO LOCAL 
Òrgan emissor AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
Subórgano emissor DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
Tipus de norma NOTIFICACION 
Extracte del document sol·licitat

Ref.: 000039/2011-GI.

Havent estat impossible practicar una notificació al senyor Andreu Alemany Tallon, l'últim domicili conegut del qual fou al municipi de Castellbisbal, és dicta aquest edicte, on és transcriu íntegrament la notificació de l'acord del regidor delegat de Medi Ambient i Activitats, de data 27.04.2011, el qual és publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i s'exposarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Castellbisbal pel transcurs de 15 dies,...

X
...Carregant...

Optimitzi la gestió del seu despatx  |  Adaptació a la LOPD  |  Factura electrònica  |  Promoció i presència en internet

 

© Iberley | Avís Legal | Política de privadesa | webmail